• Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Μουσείο Καποδίστρια- Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών» (εφεξής «Μουσείο»), έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει Δημόσιες Προσκλήσεις για την υλοποίηση ερευνητικών του έργων, με τις οποίες καλεί υποψήφιους ερευνητές σε μεταδιδακτορικό επίπεδο να υποβάλουν τις προτάσεις τους δια της συμπλήρωσης online αίτησης. Στο πλαίσιο αυτό, το Μουσείο ενημερώνει τους υποψήφιους ερευνητές οι οποίοι θα υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους, για όλα τα κατωτέρω, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους:
  • Το Μουσείο επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νομίμως, σύμφωνα τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 καθώς και το σχετικό εκάστοτε ισχύον Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Τα προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων ερευνητών, που επεξεργάζεται το Μουσείο, είναι όλα αυτά που εμπεριέχονται στην online αίτηση και ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της προτεινόμενης υποψηφιότητας, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της προαναφερόμενης Δημόσιας Πρόσκλησης.
  • Η νομική βάση για την επεξεργασία των προαναφερόμενων δεδομένων είναι η συγκατάθεση εκάστου υποψήφιου ερευνητή, δια της συμπλήρωσης ειδικού πεδίου στην online αίτηση.
  • Αποδέκτες των προαναφερόμενων δεδομένων, κατά τη συλλογή τους, είναι οι αρμόδιοι για την εν θέματι επεξεργασία υπάλληλοι του Μουσείου, οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εχεμύθειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα προαναφερόμενα δεδομένα διαβιβάζονται προς τον σκοπό της αξιολόγησης της προτεινόμενης έρευνας α) στα μέλη του Δ.Σ. και β) στις αρμόδιες οριζόμενες από το Μουσείο επιτροπές αξιολόγησης, σε ειδικούς ανά κλάδο, που δύνανται να είναι επιστήμονες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οι οποίοι επίσης δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας και προστασίας αυτών. Στην τελευταία περίπτωση, εφόσον κάποιοι από τους εν λόγω επιστήμονες βρίσκονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες), το Μουσείο διαβιβάζει τα εν θέματι προαναφερόμενα δεδομένα σε αυτούς μόνο εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει “απόφαση επάρκειας” όσον αφορά τους νόμους περί προστασίας δεδομένων σε κάθε μία από τις χώρες αυτές ή μόνο εφόσον συμφωνούνται με τον εν λόγω επιστήμονα τυποποιημένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρήτρες προστασίας.
  • Το Μουσείο εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι του κινδύνου της απώλειας των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πρόσβασης σε αυτά.
  • Τα εν θέματι προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από το Μουσείο και από τους προαναφερόμενους αξιολογητές (επιστήμονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) σε φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, αυστηρά και μόνο αφενός μεν στο πλαίσιο του προαναφερόμενου σκοπού, ή μέχρι το πέρας του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου για το οποίο συνήψε την σχέση με τον εκάστοτε ερευνητή. Κατόπιν, διαγράφονται, εκτός αν επιβάλλεται εκ του νόμου η περαιτέρω διατήρησή τους (π.χ. για τη νομική και δικαστική προστασία του Μουσείου).
  • Κάθε υποψήφιος ερευνητής μπορεί ελεύθερα να ασκήσει όλα τα δικαιώματά του εκ του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και, ιδίως, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr), καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης, με την υποβολή σχετικού αιτήματος.
  • Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση αναφορικά με τα ανωτέρω ή για την άσκηση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων σας παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@capodistriasmuseum.gr.